روش اجرایی ایزو 13485


 پیاده سازی استاندارد بین المللی ایزو ۱۳۴۸۵

چگونه ایزو ۱۳۴۸۵ را پیاده کنیم؟ 

برای پیاده سازی صحیح استاندارد بین المللی ایزو ۱۳۴۸۵ در ابتدا بایستی یک نفر را به عنوان مسئول فنی معرفی نمایید. این فرد فقط نماینده مدیر عامل در پیاده سازی ایزو ۱۳۴۸۵ خواهد بود. این فرد از طریق تعامل با مدیران فرآیند ها و واحد های، شرکت خدمات ایزو ۱۳۴۸۵ را اجرا و یا بر آن نظارت می نماید.

برای پیاده سازی صحیح و موثر استاندارد بین المللی ایزو ۱۳۴۸۵ از مدیران و مسئولین فرایندها در سلسله جلسات مشترک دعوت به عمل آورید. نیاز است در اولین جلسه از سلسله جلسات آموزشی، مسئولین فرایندها نسبت به مفاهیم اولیه استاندارد بین المللی ایزو ۱۳۴۸۵ آگاهی یابند؛ بعد از برگزاری این مشترک فرآیند یک نفر به‌عنوان مسئول ایزو و یا مسئول الزامات در آن واحد معرفی گردد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.