ایزو TS 16949 (استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی)ایزو TS 16949 (استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی)

استاندارد ایزو ISO/TS 16949 چیست؟ جهت اخذ استاندارد ایزو TS 16949 ( دریافت ایزو TS 16949 – صدور ایزو TS 16949 ) مهندس زهابی آماده ارائه خدمات به شرکت ها [...]

ایزو 21001 (استاندارد ایزو مدیریت مراکز آموزشی) .ایزو 21001 (استاندارد ایزو مدیریت مراکز آموزشی) .

آشنایی با ایزو ۲۱۰۰۱ استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ الزامات سیستم های مدیریتی برای سازمان های آموزشی را مشخص می کند. تمام الزامات ایزو ۲۱۰۰۱ عمومی هستند. بیش از ۱۰ سال پیش، سازمان [...]

GMP (گواهینامه تولید خوب محصول) .GMP (گواهینامه تولید خوب محصول) .

آشنایی با GMP (شیوه های خوب تولید) سیستم تولید خوب محصول یا شیوه های خوب تولید (GMP) سیستمی با هدف بررسی تولید محصولات بر اساس استانداردهای کیفی است. هدف از [...]