تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

آموزش در ایزو 13485

ریال380.000

آموزش کارکنان در یک سازمان یکی از الزامات ایزو 13485 است که باید چارچوب خاصی برای آن در نظر گرفته شود.