دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

ارزیابی تامین کنندگان مواد و خدمات

ریال400.000

روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان مواد و خدمات چگونی اعتبار سنجی تامین کنندگان به همراه امتیاز دهی به آنها را شرح می دهد.