دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

تعهدنامه ها

ریال40.000

تعهد نامه های مورد نیاز اداره کل تجهیزات پزشکی در قالب یک فایل جمع آوری شده که در پروسه ثبت شرکت تجهیزات پزشکی الزامی می باشد.