تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

دستورالعمل طراحی تجهیز پزشکی (فرایندهای طراحی)

ریال60.000

دستورالعمل طراحی تجهیز پزشکی (فرایندهای طراحی) یک روش اجرایی است که در آن الزامات طراحی محصول بیان می شود.