تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

دستورالعمل نظارت و بررسی دستگاه های با کاربرد و قابلیت اندازه گیری

ریال40.000

دستورالعمل نظارت و بررسی دستگاه های با کاربرد و قابلیت اندازه گیری مستندی است که سازمان برای کالیبراسیون و بازرسی کیفی دستگاه های اندازه گیری و همچنین محصولات خود به کار میگیرد که تلرانس خطاهای آنها را بصورت دوره ای مورد بررسی قرار دهد.