دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

دستورالعمل نگهداری، حمل و حفاظت از محصول

ریال60.000

دستورالعمل نگهداری، حمل و حفاظت از محصول زمانی کاربرد دارد که محصول در انبارها نگهداری می شود و نیاز است شرایطی محیاء شود که محصول بصورتی در دما و شرایطی مناسب چیده شود که بر عملکرد و کارایی آن تاثیر منفی ایجاد نشود.