تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

دستورالعمل پایش و نظارت دوره ای پس از فروش بر محصول و تدوین فرمت کلی چگونگی ثبت نتایج حاصله و بررسی آنها

ریال40.000

دستورالعمل پایش و نظارت دوره ای پس از فروش بر محصول و تدوین فرمت کلی چگونگی ثبت نتایج حاصله و بررسی آنها شامل موارد زیر است :

مراقبت پس از بازار و تمامی بند و تبصره های آن می باشد.