تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

دستورالعمل چگونگی اقدام در مورد رخداد حوادث پزشکی مرتبط با تجهیز پزشکی

ریال40.000

خطاهاي مرتبط با تجهیزات پزشکی به دو دسته تقسیم می شوند

خطاهاي مرتبط با سازنده Manufacturer-Related Error

خطاهاي مرتبط با کاربري وسیله Device-Use Errors

در این دستورالعمل چگونگی اقدام در مورد رخداد حوادث پزشکی مرتبط با تجهیز پزشکی شرح داده می شود.