تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

روش اجرایی ارائه خدمات پس از فروش

ریال600.000

خدمات پس از فروش نیازمند روش اجرایی است که در آن چگونگی خدمات رسانی به مشتریان بعد از پروسه فروش شرح داده شود