تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

فهرست مواداولیه و لیست تامین کنندگان ( BOM )

ریال40.000

اداره کل تجهیزات پزشکی در قالب مستندات تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی اقدام به جمع آوری فهرست مواد اولیه و توضیحات مربوط به آن میکند .

در این فهرست مسئول فنی شرکت اقدام به تشریح خصوصیات مختلف محصول می نماید

این فایل طبق آخرین ویرایش تکنیکال فایل تهیه شده است.