تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

کنترل کیفی مواد اولیه

ریال600.000

بعد از ورود مواد اولیه به انبار نوبت به آن می رسد مواد اولیه توسط واحد کنترل کیفی در چارچوب دستورالعمل و فرم ها و روش اجرایی مناسب کنترل کیفی شود.