تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

روش اجرايي جابجايي، انبارداري، بسته بندي ،تحويل وارسال

220.000ریال

روش اجرايي جابجايي، انبارداري، بسته بندي ،تحويل وارسال که طبق الزامات ایزو 13485 تهیه شده شامل روش اجرایی و فرم های مربوطه می باشد که سازمان میبایست در چارچوب آن انبارداری، بسته بندی، تحویل و ارسال را طبق استاندارد انجام دهد