تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

فرم های مواد اولیه در ایزو 13485 (BOM)

60.000ریال

فرم های مواد اولیه در ایزو 13485 (BOM) شامل چهار نمونه فرم پرشده برای محصولات مختلف است که هر فرم جهت نگهداری مواد اولیه هر محصول برای بایگانی در مستندات ایزو 13485 استفاده می شود.