تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

فرم های میتینگ ایزو 13485

180.000ریال

فرم های میتینگ ایزو 13485 شامل نه عدد فرم نمونه ممیزی توسط مشاور یا مسئول فنی است که سازمان را در حین اجرا تا تائید نهایی الزامات ایزو 13485 بررسی کرده اند.