تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

نظام نامه کیفیت ایزو 13485 ویرایش 2016

800.000ریال

نظام نامه کیفیت در ایزو 13485 ویرایش 2016 شامل تمام الزامات فنی و کیفی می باشد که در سازمان اجرا می شود و خواهد شد که به طور مختصر شرح داده خواهد شد.