تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

اظهارنامه تطابق

40.000ریال

در اظهارنامه تطابق تولید کننده گان تجهیزات پزشکی تطابق محصول خود را با الزامات بین المللی در قالب یک مستند به اداره کل تجهیزات پزشکی تقدیم می نمایند.