تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

تعهدنامه ها

40.000ریال

تعهد نامه های مورد نیاز اداره کل تجهیزات پزشکی در قالب یک فایل جمع آوری شده که در پروسه ثبت شرکت تجهیزات پزشکی الزامی می باشد.