تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

دستورالعمل فراخوان محصول

80.000ریال

دستورالعمل یا روش اجرایی فراخوان محصول مستندی است که مشخص میکند زمانی که محصول نتوانست بعد از فروش شرایط کیفی و فنی مورد انتظار را براورده کند آنگاه چگونه اقدام به جمع آوری محصولات نامطبق و معیوب کرد