تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

چارت سازمانی-

40.000ریال

چارت سازمانی سلسله مراتب را در یک سازمان بصورت فلوچارت در یک شکل واحد مشخص می کند.