ارزیابی تامین کنندگان مواد و خدمات

400.000ریال

روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان مواد و خدمات چگونی اعتبار سنجی تامین کنندگان به همراه امتیاز دهی به آنها را شرح می دهد.

0 کالا در سبد خرید
0ریال