دستورالعمل پایش و نظارت دوره ای پس از فروش بر محصول و تدوین فرمت کلی چگونگی ثبت نتایج حاصله و بررسی آنها

60.000ریال

دستورالعمل پایش و نظارت دوره ای پس از فروش بر محصول و تدوین فرمت کلی چگونگی ثبت نتایج حاصله و بررسی آنها شامل موارد زیر است :

مراقبت پس از بازار و تمامی بند و تبصره های آن می باشد.

0 کالا در سبد خرید
0ریال