دستورالعمل چگونگی اقدام در مورد رخداد حوادث پزشکی مرتبط با تجهیز پزشکی

60.000ریال

خطاهاي مرتبط با تجهیزات پزشکی به دو دسته تقسیم می شوند

خطاهاي مرتبط با سازنده Manufacturer-Related Error

خطاهاي مرتبط با کاربري وسیله Device-Use Errors

در این دستورالعمل چگونگی اقدام در مورد رخداد حوادث پزشکی مرتبط با تجهیز پزشکی شرح داده می شود.

0 کالا در سبد خرید
0ریال