دستورالعمل چگونگی و روال ترجمه برچسب ها و مدارک همراه

60.000ریال

هنگامی یک برچسب یا مدارک همراه و برنشور داخل بسته بندی یک محصول قرار میدهید طبق استاندارد جهانی می بایست دستورالعملی جهت ترجمه آنها تهیه کنید، شاید آن محصول همراه مسافر به کشور دیگری برده شود و در آنجا نیاز به اطلاعات محصول باشد آنگاه این دستورالعمل نحوه چگونگی و روال ترجمه برچسب ها و مدارک همراه محصول شما را شرح می دهد.

مولف : مهندس زهابی

 

0 کالا در سبد خرید
0ریال