کنترل کیفی مواد اولیه

600.000ریال

بعد از ورود مواد اولیه به انبار نوبت به آن می رسد مواد اولیه توسط واحد کنترل کیفی در چارچوب دستورالعمل و فرم ها و روش اجرایی مناسب کنترل کیفی شود.

0 کالا در سبد خرید
0ریال