اظهارنامه انطباق محصول

40.000ریال

در اظهارنامه تطابق تولید کننده گان تجهیزات پزشکی تطابق محصول خود را با الزامات بین المللی در قالب یک مستند به اداره کل تجهیزات پزشکی تقدیم می نمایند.

0 کالا در سبد خرید
0ریال