روش اجرايي جابجايي، انبارداري، بسته بندي ،تحويل وارسال .

220.000ریال

روش اجرايي جابجايي، انبارداري، بسته بندي ،تحويل وارسال که طبق الزامات ایزو 13485 تهیه شده شامل روش اجرایی و فرم های مربوطه می باشد که سازمان میبایست در چارچوب آن انبارداری، بسته بندی، تحویل و ارسال را طبق استاندارد انجام دهد

0 کالا در سبد خرید
0ریال